Kloakoplande i Aarhus Kommune

Data leveres som udgangspunkt som wfs service og som opdaterede GeoJson filer. Ønskes andre formater henvises til download af data på kommunens Borger webgis https://webkort.aarhuskommune.dk/spatialmap?

I Aarhus Kommunes spildevandplan er de områder, hvor spildevandet afledes gennem Aarhus Vand´s kloaknet, vist som en række kloakoplande. Der skelnes mellem områder, der allerede er kloakerede (”statusoplande”) og områder der er planlagt til at skulle kloakeres (”planoplande”)

Der arbejdes med følgende typer af kloakoplande:

• Fællessystem, hvor spildevand og regnvand afledes i den samme ledning med afløb til renseanlæg.

• Separatsystem, hvor spildevand og regnvand afledes i hver sin ledning. Spildevandet ledes til renseanlæg og regnvandet ledes direkte ud i vandområderne (vandløb eller Aarhus Bugt) som oftest efter at være blevet forsinket og renset i et regnvandsbassin.

• Spildevandskloakeret, hvor der kun er langt én ledning til spildevand. Denne ledning må ikke tilføres regnvand, og overfladevandet skal derfor nedsives, eller på anden måde håndteres lokalt.

• Spildevandskloakeret med mulig lokal regnvandshåndtering. I disse områder lægges en spildevandsledning. Det skal undersøges nærmere, om der er mulighed for at håndtere regnvandet lokalt f.eks. ved nedsivning. Såfremt dette ikke er muligt kan det efter en konkret vurdering vælges at etablere en regnvandsledning.

2 datasæt

Organisation

Aarhus Kommune Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune har vi siden 2013 udstillet data og haft en lokal open data portal. Vi flyttede i 2017 alle vores data over på den nationale open data portal, Læs mere

Metadata

Forfatter
Aarhus Kommune, IT og GIS
Vedligeholdes af
Peter Gothard Petersen
Opdateringsfrekvens
Ved ændringer
Licens
aarhus-license
Grupper

Miljø

Keywords

Del

Kloakoplande