Hvad kan vi lære fra Open Data Challenge 2019?

Hvad kan vi lære fra Open Data Challenge 2019?

  • Nyheder

I november sidste år blev Open Data Challenge 2019 finalen afholdt og vinderne kåret. Men hvad kan vi tage med videre? Vi bringer her challengens vigtigste erfaringer ift. at lave virksomhedsrettede forløb med kommuners data.

Sidste år afholdt Business Region Aarhus og Partnerskabet for åbne offentlige data en challenge med fokus på at løse turisme- og mobilitetsudfordringer vha. åbne data. Resultatet blev 10 interessante cases, der alle har potentiale for at adressere udfordringer kommunerne står over for bl.a. ved at afhjælpe pendlertrafik og sikre at turister får bedre overblik over muligheder.

Der er også kommet vigtige erfaringer ud af hele forløbet, som kan være værdifulde for andre, der planlægger virksomhedsrettede aktiviteter om åbne data. Teknologisk Institut, som faciliterede challenge-forløbet, har derfor lavet en opsamling på de mest essentielle erfaringer:

  • Problemstillinger skal matches med datasæt
  • Virksomheder og interessenter kræver begge inddragelse
  • Åbne data skaber ikke kun værdi for datadrevne virksomheder
  • Flere datasæt, flere løsninger
  • Workshops forbedrer deltagernes udbytte
  • Virksomheder har brug for viden om åbne data

Problemstillinger skal matches med datasæt

En vigtig konklusion og læring er, at det er muligt at løse konkrete udfordringer vha. åbne data. Man har størst chance for succes, hvis man matcher behov og problemstillinger med eksisterende og potentielle datasæt, i stedet for kun at fokusere på behov eller kun fokusere på datasæt for længe i de tidlige stadier af udviklingsprocessen.

Virksomheder og interessenter kræver begge inddragelse

Det viste sig at være udfordrende at rekruttere både deltagere til challengen til trods for gentagne henvendelser til innovative kontormiljøer og iværksætterfællesskaber og udsigt til kommunernes dataansvarliges deltagelse, konsulentsparring og en potentiel pengepræmie. De virksomheder, Teknologisk Institut henvendte sig til, berettede ofte om at have for travlt og at de fik mange lignende tilbud. Hvis ikke challengen omhandlede deres kerneforretning, prioriterede de derfor ikke ressourcer til det.

En del af interessenterne, dvs. deltagere fra kommuner og andre offentlige myndigheder, viste interesse i begyndelsen af projektet, men mange valgte ikke at prioritere andet end kick-off-eventet og kåringseventet. I rekrutteringen er der derfor behov for også at prioritere ressourcer på at rekruttere interessenterne.

Åbne data skaber ikke kun værdi for datadrevne virksomheder

Challengen viste også at det ikke kun er datadrevne virksomheder, som kan skabe øget værdi for sig selv eller sine brugere ved brug af åbne data. Faktisk viste disse virksomheder sig rigtig svære at rekruttere til challengen. Man bør derfor ikke antage, at det kun er datadrevne virksomheder, der kan gøre brug af åbne data i deres interne processer eller eksterne produkter/services.

Flere datasæt, flere løsninger

I forhold til hvilke problemstillinger åbne data evt. kan være med til at løse på kommunalt niveau, så er det muligt at rammesætte det ved at opstille nogle generelle problemstillinger, som man ønsker løst. Det er dog vigtigt at have in mente, at man får flere kvalificerede bud på løsninger, jo flere datasæt man fritstiller inden for det givne problemfelt. Dette gælder både den data, der allerede er fritstillet inden for problemstillingen, og kommunernes evne til at fritstille data, der bliver efterspurgt i løbet af challengen.

Når man arbejder med et utraditionelt challenge-format som Open Data Challenge 2019, skal det kommunikeres meget tydeligt, at problemfelterne ikke er lige så klart definerede som i en traditionel challenge – og at man som deltager har mulighed for at efterspørge data og indgå i dialog med interessenter.

Workshops forbedrer interessenternes udbytte

For at kommunerne får viden om, hvordan data kan anvendes af virksomheder og startups skal de stille sig til rådighed i udviklingsprocessen. De interessenter, der har deltaget i alle workshopsene, er også dem, der har evalueret challengen højest generelt og højest i forhold til det udbytte de har fået ud af det. For dem har det primært handlet om at få afdækket, hvilke datasæt der er brugbare for virksomhederne. Der bør derfor arbejdes mere med at rekruttere interessenter end det har været tilfældet forud for Open Data Challenge 2019.

Flere af interessenterne gav dog udtryk for, at de ind i mellem følte at de ikke havde den nødvendige viden til at hjælpe virksomhederne videre til de enkelte workshops. Derfor skal der gentænkes en model for, hvordan interessenterne kan være bedst muligt forberedt til at yde den hjælp og sparring, som virksomhederne har brug for til de enkelte workshops.

Virksomheder har brug for viden om åbne data

Nogle virksomheder har måske misforstået hvad åbne data er, og hvilke data der er åbne. Nogle deltagere satte sig for at finde datasæt, som ikke er åbne og ikke kan være åbne, da de var relateret til private virksomheder og organisationer. Dette blev en forhindring for nogle af deltagerne i den sidste halvdel af udviklingsprocessen, specielt i forhold til at bygge prototypen, da de ikke kunne bruge den data, deres løsning var baseret på.

Virksomhederne har derfor brug for at lære de åbne datas begrænsninger at kende og forstå de barrierer, der opstår, når man arbejder med åbne data, inden de designer løsningskoncepter med dataene.

Læs mere