Vedtægter

Vedtægter for Open Data DK

   § 1      Foreningens navn og organisation

   § 2      Historien

   § 3      Foreningens formål og filosofi

   § 4      Medlemskab

   § 5      Foreningens ledelse

   § 6      Økonomi

   § 7      Regnskab og revision

   § 8      Ordinær generalforsamling

   § 9      Ekstraordinær generalforsamling

   § 10    Vedtægtsændringer og opløsning

 

§ 1 Foreningens navn og organisation

Stk. 1

Foreningens navn er ”Open Data DK”

Foreningens adresse er: Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C

 

Stk. 2

Øverste myndighed i Open Data DK er generalforsamlingen

 

§ 2 Historien

Open Data DK blev lanceret i juni 2015, og de initiativtagende parter var Aalborg, Aarhus, Vejle, Odense og Københavns Kommune samt Region Midtjylland.

 

§ 3 Foreningens formål og filosofi

Formålet med Open Data DK er at skabe transparens i den offentlige forvaltning og skabe grobund for datadreven vækst. Målet er at sætte åbne data på den nationale dagsorden samt at skabe en landsdækkende portal, hvor data for offentlige institutioner samles. Det er hensigten, at alle kommuner, regioner m.m. i Danmark skal kunne benytte Open Data DK-platformen til at offentliggøre de datasæt, som de ligger inde med.

Det overordnede formål er at gøre data åbne og frit tilgængelige for at understøtte produktivitet og innovation ved en højere grad af udnyttelse af data. Open Data DK mener, at åbne data, som borgere og virksomheder i hele Danmark nemt og gratis kan tilgå, kan bruges som råstof i udviklingen af applikationer, tjenester og services eller være afsæt for analyser, tendensvurderinger, forskning osv. Dermed skabes merværdi ud af de mange data, der i forvejen indsamles.

Open Data DK støtter Open Source, hvorfor løsninger, som foreningen driver og leverer så vidt muligt baseres på Open Source.

I Open Data DK tilstræbes det, at medlemmerne er åbne overfor nye tiltag og løsninger ligesom enighed om foreningens arbejde foretrækkes.

 

§ 4 Medlemskab

Stk. 1

Open Data DK er åbent for kommuner og regioner, der kan tilslutte sig fællesskabets formål og Code of Conduct.

 

Stk. 2

Indmeldelse i fællesskabet sker ved underskrivelse af medlemsaftale. Medlemsaftalen skal underskrives af en chef eller direktør med tegningsret.

 

Stk. 3

Kontingentet fastsættes for følgende regnskabsår af generalforsamlingen. Der opkræves et årligt kontingent ved oprettelse og efterfølgende i første kvartal årligt. Ved indmeldelse efter 1. juli betales der et kontingent for et halvt år.

 

Stk. 4

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til Open Data DK sekretariatet og får virkning fra den dag udmeldelsen er registreret som modtaget. Eventuelt forudbetalt kontingent refunderes ikke.

 

Stk. 5

Undlader et medlem trods påkrav at betale kontingent, vil det blive betragtet som udmeldelse af foreningen.

 

Stk. 6

Udelukkelse af et medlem eller en repræsentant kan besluttes i bestyrelsen. Beslutningen skal være begrundet og skal efterfølgende forelægges af bestyrelsen og godkendes på førstkommende generalforsamling.

 

Stk. 7

Hvert medlem (organisation) i Open Data DK har én stemme til den årlige generalforsamling uanfægtet af, hvor mange deltagere, der er til stede fra den enkelte kommune og region.

 

Stk. 8

Der kan stemmes ved fuldmagt. Den gældende fuldmagt er tilgængelig på foreningens hjemmesiden

 

§ 5 Foreningens ledelse

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens besluttende organ. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, som består af 5-7 bestyrelsesmedlemmer og en formand. Bestyrelsesmedlemmer skal repræsentere et medlem af Open Data DK. Hver medlemsorganisation kan kun have én deltager i bestyrelsen.

Generalforsamlingen kan udvide bestyrelsen med op til to pladser.

Hvert bestyrelsesmedlem udpeger sin egen suppleant.

 

Stk. 2

Bestyrelsen kan beslutte, at samarbejdspartnere m.fl. kan deltage som observatører ved bestyrelsesmøderne.

 

Stk. 3

Til første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

 

Stk. 4

Alle valg er for 2 år. Formanden er på valg i lige år, og det samme er 2 fra den øvrige bestyrelse. Den anden halvdel er på valg i ulige år.

Suppleanter kan indtræde i bestyrelsen i stedet for bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten sidder i bestyrelsen, indtil valgperioden for det oprindelige bestyrelsesmedlem ophører.  

 

Stk. 5

Hvis formanden forlader foreningen eller på anden måde fratræder sin post, skal bestyrelsen konstituere en ny formand senest 14 dage efter fratrædelsen.

 

Stk. 6

Hvert bestyrelsesmedlem (organisation) har én stemme, og beslutninger i bestyrelsen træffes med almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

 

Stk. 7

Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold og kan på foreningens vegne rette henvendelse til og besvare spørgsmål fra organisationer m.v.

Bestyrelsen nedsætter teams til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

 

Stk. 8

Bestyrelsen mødes minimum hvert kvartal.

 

§ 6 Økonomi

Stk. 1

Foreningen Open Data DK må ikke have underskud.

 

Stk. 2

Foreningen hæfter kun med sin formue.

 

Stk. 3
Foreningen Open Data DK kan ikke udbetale højere udbytte, end hvad der svarer til almindelig forrentning af
den indskudte kapital.

 

Stk. 4
Hvert enkelt projekt godkendes af bestyrelsen og afregnes selvstændigt. Kommunernes på forhånd aftalte og faktisk forbrugte
timeforbrug i projekterne honoreres med en timesats, der tilstræbt dækker de faktiske omkostninger se
uddybning i bilag 1 til vedtægterne. Alene differencen mellem kommunerne afregnes, dvs. at kommuner, der
har forbrugt færrest timer, afregner til de kommuner, der har lagt flest timer. Afregningen sker én gang årligt
samtidig med regnskabet. Et medlem bidrager årligt, medmindre andet er aftalt, med det til generalforsamlingen fastsatte kontingent.

 

§ 7 Regnskab & revision

Stk. 1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og til den 31. december i stiftelsesåret.

 

Stk. 2

Generalforsamlingen vælger en revisor. Genvalg kan finde sted. Revisor skal være uafhængig.

 

Stk. 3

Det reviderede regnskab skal udsendes til medlemmerne sammen med dagsordenen forud for generalforsamlingen.

 

§ 8 Ordinær generalforsamling

Stk. 1

Den årlige generalforsamling er Open Data DKs højeste myndighed. Den afholdes årligt i andet kvartal. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpelt flertal.

 

Stk. 2

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen senest en måned før mødet. Dagsorden sendes ud med indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 14 dage før. Indkomne forslag sendes til medlemmerne senest ti dage før generalforsamlingen. Stemmeberettigede medlemmer af foreningen kan stille forslag til dagsordenen.

 

Stk. 3.

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes via digitale medier i stedet for fysisk fremmøde.

 

Stk. 4

Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valg af dirigent og referent.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Beretning fra de forskellige teams
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
Fastlæggelse af kontingent
Valg af formand (hvert lige år)
Valg af bestyrelsesmedlemmer (halvdelen hver lige og ulige år)
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt

 

Stk. 5

Der føres referat over generalforsamlings beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten efter godkendelse. Referatet skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 uger efter generalforsamlingen.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har behandlet ønske herom. Sted og tid besluttes af bestyrelsen. Indkaldelser udsendes senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling. Der kan etableres en ekstraordinær generalforsamling med valg af ny bestyrelse, hvis mindst en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

 

§ 10 Vedtægtsændring og opløsning

Stk. 1

Vedtægtsændringer skal vedtages på generalforsamling, hvilket kræver, at et 2/3 flertal af stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer stemmer for ændring.

 

Stk. 2

En opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling enten ordinær eller ekstraordinær. Et 2/3 flertal af de stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer skal stemme for en opløsning, før dette kan træde i kraft.

 

Stk. 3

Ved opløsning deles eventuelt økonomisk overskud i foreningen ligeligt mellem medlemmerne, der på opløsningstidspunktet er indmeldt i foreningen.

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 20. juni 2016.